Vadybinės veiklos sritys PDF Spausdinti El. paštas


Birutei Maknavičienei, direktorei:

1.  kuruoti direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, vyriausiojo buhalterio, bendrosios praktikos slaugytojo, sekretoriaus veiklą, teikti metodinę pagalbą;

2.  vadovauti mokytojų tarybai;

3.  vadovauti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacinei komisijai;

4.  organizuoti:

     4.1.  strateginio plano, metinio veiklos plano rengimą ir vykdymą;

     4.2.  vaikų priėmimą, grupių ir klasių komplektavimą;

     4.3.  tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;

     4.4.  vaikų pasiekimų ir pažangos tyrimus;

     4.5.  kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą;

5.  koordinuoti:

     5.1.  įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

     5.2.  mokyklos tarybos, tėvų tarybos veiklą;

     5.3.  informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą;

     5.4.  miesto, šalies ir tarptautinių projektų vykdymą.

     5.5. Mokinių  registrų tvarkymą;Stefai Steigvilienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

1.  kuruoti įstaigos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų veiklą, teikti metodinę pagalbą;

2.  sudaryti:

     2.1.  pedagoginių darbuotojų tarifikaciją;

     2.2.  pedagoginių darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

     2.3.  administracijos grafiką;

3.  organizuoti:

     3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklos planų sudarymą;

     3.2. kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą;

     3.3. vaikų dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, projektuose stebėseną;

4.  koordinuoti:

     4.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių edukacinės aplinkos parengimą, ugdymo priemonių aprūpinimą grupėse;;

     4.2.  mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą;

     4.3.  pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

     4.4.  vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą;

     4.5.  įstaigos metodinių grupių veiklą;

     4.6.  įstaigos švenčių, parodų, konkursų, kitų renginių organizavimą;

     4.7.  Pedagogų registrų tvarkymą;

5.  rengti statistines ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

6.  atsakyti už civilinę saugą.

7.  pavaduoti direktorių jam nesant;

8.  vykdyti kitus direktoriaus trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.Nadieždai Šaulienei, ūkio reikalų vedėjai:

1.  kuruoti aptarnaujančio personalo veiklą, teikti metodinę pagalbą;

2.  sudaryti aptarnaujančio personalo mėnesinius darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

3.  vykdyti:

     3.1.  įstaigos teritorijos, pastatų, patalpų priežiūrą, jų paruošimą naujiems mokslo metams;

     3.2.  įstaigos baldų ir inventoriaus priežiūrą;

     3.3.  įstaigos inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą;

4.  organizuoti:

     4.1.  sanitarijos ir higienos, priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų vykdymą;

     4.2.  viešuosius pirkimus;

     4.3.  trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimą ir padalijimą;

     4.4.  aptarnaujančio personalo kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą;

5.  atsakyti:

     5.1.  už įstaigos apšvietimo, mikroklimato atitikimą galiojančioms normoms;

     5.2.  už darbo  ir priešgaisrinę saugą;

6.  pavaduoti įstaigos direktorių jam nesant;

7.  vykdyti kitus direktoriaus trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Interneto svetainę tvarko nuolatinė darbo grupė:

1.  Birutė Maknavičienė, direktorė (darbo grupės vadovas)

2.  Stefa Steigvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (darbo grupės narys)

3.  Irena Šmitaitė, ikimokyklinės grupės auklėtoja (darbo grupės narys).

Atnaujinta Pirmadienis, 12 Kovas 2012 12:09